เทคนิคสอบ “TOEFL” ยังไงให้คะแนนเทพ 

http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9580000014986

http://www.e-abroad.com/toefl.htm

Free TOEFL Exercises, Practise Test ข้อสอบ TOEFL Online กว่า 500 ข้อ

http://www.learn4good.com/languages/toefl/structure.htm

Get TOEFL

ประกอบด้วยตัวอย่างข้อสอบ Toefl ในอดีตและคำเฉลย  การเตรียมตัวสอบ

จุดเด่นของเว้บไชต์นี้คือ GetTOEFL daily quiz  ที่มีการเปลี่ยนแบบทดสอบให้ผู้สนใจเข้ามาทดสอบทุกๆ วันไม่ซ้ำกัน

http://www.gettoefl.com/cgi-bin/daily/daily.pl

100 ศัพท์ที่ผูส้ อบ TOEFL ตอ้ งรู้

http://www.signal21.mi.th/Data/100%20%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20TOEFL%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.PDF

TOEFL iBT: Independent Speaking Task – 5 Ways to

http://www.engvid.com/english-exams/toefl/

Printable TOEFL Grammar and Structure Practice Quiz

ประกอบด้วยแบบทดสอบ Online จำนวนมาก เหมาะสำหรับผู้เตีรยมตัวสอบ

http://esl.about.com/od/printablequizzesforclass/a/toefl_structure_practice_quiz.htm

เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ทั้งมีประโยชน์และสวยงามน่ารัก  ทำให้น่าตัวเว็บไซต์ดูน่าสนใจ

ภายในส่วน TOEFL บรรจุข้อมูลการเตรียมตัวสอบ TOEFL และแบบทดสอบกว่า 200 ข้อ

http://www.quiz-tree.com/TOEFL_main.html

พิเศษคือมีการคำนวณคะแนนสอบเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ผู้เรียนได้รู้พัฒนาการของตนเอง

http://www.examenglish.com/TOEFL/TOEFL_reading2.htm

ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL

http://www.toeflthaicenter.com/abroad_language_services_toeflpdf.html

SALC

activities
2bannerELLIS Program
3bannerLanguage Clinic

ENGLISH LANGUAGE LEARNING ONLINE

4bannertoeic
5bannertoefl2
6bannerielts3
7bannervocab
8bannergrammar5
9bannerreading6
10bannerwriting7
11bannerlistening8
12bannerdictionaries9