แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

ระเบียบ ประกาศ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยกองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2559   

- ประกาศการรับและการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม  

 

1.แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

 1.1 แบบคำขอรับทุน

  - รายได้คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย

   1.  การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  WORD PDF

   2.  RS-WI-01_FM-2 ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการวิจัย  WORD  PDF

   3.  รายการตรวจสอบสัญญา  WORD  PDF

   4.  คู่มือการดำเนินงานโครงการวิจัยเงินรายได้ของหน่วยงาน 

 

 - รายได้มหาวิทยาลัยปี 2560

   1.   ขอสมัครรับทุนอุดหนุนวิจัย WORD  PDF

  - งบประมาณแผ่นดินปี 2561

   1.  ขอสมัครรับทุนอุดหนุนวิจัย WORD  PDF

 

 1.2 เอกสารประกอบการขอรับทุน

    1.   ข้อมูลส่วนบุคคล WORD  PDF

    2.   แบบเสนอโครงการวิจัย(แบบว1-ด) (update 20-1-2560) WORD  PDF

    3.   แบบเสนอแผนงานวิจัย(แบบว1-ช) (update 20-1-2560) WORD  PDF

    4.   แบบเสนอโครงการวิจัย(แบบว1-ด) สำหรับสายสนับสนุนวิชาการ (update 25-1-2560) WORD  PDF

    5.   TemplateResearchProgram (เฉพาะงบประมาณแผ่นดินปี 2561) WORD  PDF

    6.   TemplateResearchProject (เฉพาะงบประมาณแผ่นดินปี 2561) WORD  PDF

    7.   แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า สำหรับโครงการวิจัยที่ขอรับทุนต่อเนื่อง WORD  PDF

    8.   เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3 WORD  PDF

    9.   เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 5  WORD  PDF

 1.3 เอกสารภาคผนวก

    1.   มติคณะรัฐมนตรี 

    2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

    3.   ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย9  

   4. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 

   5. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน  

   6. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน 

 

2.แบบฟอร์มเพื่อเบิกเงิน

2.1 แบบฟอร์มเพื่อเบิกเงิน

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (Update 16/01/60) WORD  PDF

2.2 เอกสารประกอบการเบิกเงิน

   1. แบบรายงานการใช้เงิน (Update 16/01/60) 

   2. แบบรายงานความก้าวหน้า_ช WORD  PDF

   3. แบบรายงานความก้าวหน้า_ด WORD  PDF

 

3.แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

3.1 แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (Update 16/01/60) WORD  PDF

3.2 เอกสารประกอบการส่งฉบับสมบูรณ์

   1. บทสรุปผู้บริหาร WORD  PDF

   2. แบบรายงานการใช้เงิน (Update 16/01/60)

   3. รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ WORD PDF

 

 

4.แบบฟอร์มเพื่อขอขยายเวลา

4.1 เแบบฟอร์มเพื่อขอขยายเวลา

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (Update 16/01/60)  WORD   PDF

4.2 เอกสารประกอบการขอขยายเวลา

   1. แบบรายงานการใช้เงิน (Update 16/01/60)

   2. แบบรายงานความก้าวหน้า_ช  WORD   PDF

   3. แบบรายงานความก้าวหน้า_ด  WORD   PDF

 

 

5.แบบฟอร์มเพื่อขอเปลี่ยนแปลง(ชื่อโครงการ-หัวหน้าโครงการ-ขั้นตอนการดำเนินงาน)

5.1 แบบฟอร์มเพื่อขอเปลี่ยนแปลง(ชื่อโครงการ-หัวหน้าโครงการ-ขั้นตอนการดำเนินงาน

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (Update 16/01/60)  WORD   PDF

5.2 เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลง(ชื่อโครงการ-หัวหน้าโครงการ-ขั้นตอนการดำเนินงาน)

   1. แบบรายงานการใช้เงิน (Update 16/01/60)

   2. แบบรายงานความก้าวหน้า_ช  WORD   PDF

   3. แบบรายงานความก้าวหน้า_ด  WORD   PDF

 

 

 6. ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

 1. เงื่อนไขการสมัครรับทุน  

 2. ขั้นตอนการดำเนินงาน WORD PDF

 3. RS-foreign-1 แบบฟอร์มคำขอรับทุนWORD  PDF

 4. RS-foreign-2 แบบฟอร์มรายงานสรุปการนำเสนอผลงานวิจัย WORD  PDF

 5. แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

 

 

7.แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

1. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ 

2. RS-FM-15 แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  WORD   PDF

3. RS-FM-16 แบบฟอร์มการพิจารณาเบื้องต้น  WORD   PDF