QA Eva

2559  

>>ผลแบบประเมินออนไลน์
 แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร
(สำหรับนิสิตปีสุดท้าย) 

Click

แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ได้รับจากอาจารย์พิเศษ 1/59

Click  File 1

Click  File 2

 ปค. 004

แบบประเมินรายวิชา

XX1

ปค. 003

แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน

XX1

แบบสอบถามภาวะการหางานทำ    - Wait - แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ได้รับจากอาจารย์พิเศษ 2/59 SPECIAIL GUESS 2 59
>>แบบฟอร์มประเมิน/สำรวจ
 doc pic แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต  (ข้อคำถามทั่วไป)  doc pic  แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต  (หลักสูตร ศศ.ด. ภาษาอังกฤษ)
 doc pic แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา)  doc pic  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต)
 doc pic

แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร

Pdf/Word

 doc pic  - Wait -

 

>>แบบประเมินออนไลน์
 แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร
(สำหรับนิสิตปีสุดท้าย) 
QR last st แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ได้รับจากอาจารย์พิเศษ1/59  QR Special Lec

 ปค. 004

แบบประเมินรายวิชา

 Por Kor

ปค. 003

แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน

 Por Kor
แบบสอบถามภาวะการหางานทำ   Job grad แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ได้รับจากอาจารย์พิเศษ 2/59 SPECIAIL GUESS 2 59

 

2558

สรุปผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต (ข้อคำถามทั่วไป)
แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต (หลักสูตร กศ.ด. ภาษาอังกฤษ)
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา)
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต)
แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร (นิสิตปีสุดท้าย)
แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร ของนิสิตปีสุดท้าย

2557
แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร ของนิสิตปีสุดท้าย
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต (หลักสูตรทั่วไป)
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต (หลักสูตรวิชาชีพ)
แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานคณบดี

2556
แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร (นิสิตปีสุดท้าย)
แบบประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ฯ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 2556

ผลการสำรวจ/ประเมิน
ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต
2556 | 2555 | 2554 | 2553
ความพึงพอใจของนายจ้าง
2556 | 2555 | 2554 | 2553

คณะกรรมการดำเนินงาน
คณะกรรมการติดตามภาวะการได้งานทำ และความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2556
คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ฯ ภาคเรียนที่ 2/2556