ปี 2558

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ปี 2558

 250759 06

คู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษา

หลักสูตร ปี 2558

 250759 07


- Template รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report SAR และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ7 ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ฉบับปรับปรุง 10 พฤษภาคม 2559
- Template รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (AS3) (ฉบับปรับปรุง 20 มิถุนายน 2559)
- รหัสหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์

ปี 2556
- คู่มือการประกันคุณภาพระดับภาควิชา ปี 2556
- ประกาศองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ปี 2556
- Check list รายการหลักฐาน SAR ระดับภาควิชา ตัวบ่งชี้ที่เป็น Process คณะมนุษยศาสตร์

ปี 2555
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ปี 2555
- คู่มือภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
- ประกาศ มศว เรื่อง องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ ปี 2555
- คู่มือการประกันคุณภาพสำนักงานคณบดี ปี 2555

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
- แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2557
- SAR Template Dep 56
- แบบประเมินหลักสูตร
- แบบประเมินหลักสูตร2548

เอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
- คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
- คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือน ก.พ. 54)

ตัวอย่างไฟล์เอกสาร

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

หนังสือขอความอนุเคราะห์แบบสอบถาม นิสิตปีสุดท้าย 

หนังสือเกี่ยวกับ esurvey 

- หนังสือให้นิสิตตอบแบบประเมินนายจ้าง 

หนังสือขออนุมัติโครงการประกัน ระดับคณะ

- หนังสือขออนุมัติโครงการประกัน ระดับหลักสูตร

- ซองจดหมายเชิญคณะกรรมการ

- กำหนดการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปี 2558

- กำหนดการตรวจประเมินระดับหลักคณะ ปี 2558

ครุภัณฑ์แทงจำหน่าย ฝ่ายประกัน คณะมนุษย์

- รายงานผลโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร   Download Words/PDF

- รายงานผลโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับคณะ        Download Words/PDF

- หนังสือเชิญผู้ทรงฯ เป็นคณะกรรมการ

- หนังสือเชิญผู้ทรงฯ ตรวจหนังสือ 

- หนังสือเชิญผู้ทรงฯ (ศิษย์เก่า)

- ใบเลงนามรับเงินคณะกรรมการ

ใบเสร็จรับเงิน (ค่าพาหนะ)

- หนังสือลงนามรับเงินคณะกรรมการ

- ใบลงนามเข้าร่วมการตรวจประกัน

- หนังสือเชิญประชุมฯ และหนังสือเชิญประชุมฯ (เบิกค่าของว่าง)

- ใบลงนามเข้าร่วมประชุม

- Powerpoint นำเสนอ คณะกรรมการประกันฯ

- หนังสือขอยกเว้นค่าจอดรถ

- บัญชีลงนามมาทำงานของนิสิต

- การติดตามบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ และหนังสือขอบคุณ (รอบ 2)

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม (รอบสอบ)

- หนังสือเชิญผู้ทรงฯ เป็นคณะกรรมการ (ภายนอก) 

หนังสือเชิญผู้ทรงฯ เป็นคณะกรรมการ (ภายใน) 

- ใบสำคัญรับเงินผู้ตรวจประเมิน