ฐานข้อมูล SAR ตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ตัวบ่งชี้ File หลักฐาน

การคิดรอบปี
1. การกำกับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการ หลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ

- สมอ.08 (ปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา)

- มติที่ประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร

ปีการศึกษา
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา  

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ปีการศึกษา
  2.2 การได้งานทำหรือ ผลงานวิจัยของผู้ส้าเร็จ การศึกษา - บัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ปีการศึกษา
    - ผลงานของนิสิตปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ตัวตั้ง = ปีปฏิทิน ตัวหาร = ปีการศึกษา
3. นิสิต 3.1 การรับนิสิต

- จำนวนการรับนิสิต

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

- แผนปฏิบัติการประจำปีของคณะ

ปีการศึกษา
  3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต

- คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี / ระดับบัณฑิตศึกษา

- รายงานผลโครงการเกี่ยวกับการพัฒนานิสิต

ปีการศึกษา
  3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต

- อัตราการคงอยู่ของนิสิต

- ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

ปีการศึกษา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร 4.1 การบริหารและพัฒนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร

- สมอ.08 (ปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา)

- ข้อมูลบุคลากรพัฒนาตนเอง

ปีการศึกษา
  4.2 คุณภาพอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อมูลจากหลักสูตร ปีการศึกษา
  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อมูลจากหลักสูตร ปีการศึกษา
5. หลักสูตรการ เรียนการสอน การประเมิน ผู้เรียน 5.1 สาระของรายวิชาใน หลักสูตร - มคอ.2 ปีการศึกษา
  5.2 การวางระบบผู้สอนและ กระบวนการจัดการเรียนการสอน

- มคอ.3 และ มคอ.4

- คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา
  5.3 การประเมินผู้เรียน

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต

- มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7

- ปฏิทินกำหนดการต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ

ปีการศึกษา
  5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- รายงานผลการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ปีการศึกษา