2556
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
คำรับรองและเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2556 (เผยแพร่)
รายงานการสำรวจความพิงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ปีงบประมาณ 2556
 
2555
การแบ่งค่าน้ำหนัก
หนังสือชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ 2555
เอกสารประกอบการทำคำรับรองคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556
คะแนนผลประเมิน กพร. ปีงบประมาณ 2555
รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
รายงานการสำรวจความพิงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ปีงบประมาณ 2555
 
2554
คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน2554
เอกสารและแบบฟอร์ม
รายงานการสำรวจความพิงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ปีงบประมาณ 2554
 
2553
รายงานการสำรวจความพิงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ปีงบประมาณ 2553