แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
  - แผนดำเนินงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

แผนการประเมินผลและทำแบบสำรวจ
  - แผนการประเมินผลและทำแบบสำรวจต่างของงานประกันคุณภาพคณะ
  - แผนดำเนินงานการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิต มศว
  - แผนดำเนินงานประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558
  - แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2558 คณะมนุษยศาสตร์
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558 วท.บ.จิตวิทยา
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558 กศ.บ.ภาษาไทย
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558 กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558 ศศ.บ.วรรณกรรมสำหรับเด็ก
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558 ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558 ศศ.บ.ปรัชญาและศาสนา
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558 ศศ.บ.ภาษาเพื่ออาชีพ
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558 ศศ.บ.สารสนเทศศึกษา
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558 ศศ.บ.ภาษาไทย
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558 ศศ.บ.ภาษาตะวันออก
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558 ศศ.ม.ภาษาศาสตร์
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558 กศ.ม.จิตวิทยาพัฒนาการ
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558 ศศ.ม.สารสนเทศศึกษา
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558 ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558 ศศ.ม.ภาษาไทย
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558 ศศ.ด.ภาษาอังกฤษ
แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2557
  - แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2557
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2557 คณะมนุษยศาสตร์
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2557 ภาควิชาจิตวิทยา
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2557 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2557 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2557 ภาควิชาภาษาตะวันตก
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2557 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2557 ภาควิชาภาษาศาสตร์
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2557 สำนักงานคณบดี
แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2556
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2556 คณะมนุษยศาสตร์
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2556 ภาควิชาจิตวิทยา
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2556 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2556 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2556 ภาควิชาภาษาตะวันตก
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2556 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2556 ภาควิชาภาษาศาสตร์
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2556 สำนักงานคณบดี
แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2555
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2555 คณะมนุษยศาสตร์
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2555 ภาควิชาจิตวิทยา
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2555 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2555 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2555 ภาควิชาภาษาตะวันตก
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2555 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
  - แผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ 2555 ภาควิชาภาษาศาสตร์