ปีการศึกษา รายงานผลการดำเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพAS3

2558

 COVER SAR  COVER AS3

SAR/ผลการประเมินประกันคุณภาพ (AS3)
คณะมนุษยศาสตร์
SAR ปีการศึกษา 2557 | 2556 สกอ 2556 สมศ | 2555 | 2554 
ผลการตรวจประเมินภายใน ปีการศึกษา 2557 | 2556 | 2555 | 2554 

ผลการตรวจประเมินภายนอก รอบสาม (ปีการศึกษา 2553-2555)
- รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม (ปีการศึกษา 2555)

---------------------------------------------------------------------
ภาควิชาจิตวิทยา
วท.บ.จิตวิทยา
SAR 2557 | 2558 | 2559
AS3 2557 | 2558 | 2559
กศ.ม.จิตวิทยาพัฒนาการ
SAR 2557 | 2558
AS3 2557 | 2558 
SAR ปีการศึกษา 2556 | 2555 | 2554 
ผลการตรวจประเมินภายใน ปีการศึกษา 2556 | 2555 | 2554 
---------------------------------------------------------------------
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ศศ.บ.สารสนเทศศึกษา
SAR 2557 | 2558 | 2559
AS3 2557 | 2558 | 2559
ศศ.ม.สารสนเทศศึกษา
SAR 2559 |
AS3 2559 |
ศศ.บ.วรรณกรรมสำหรับเด็ก
SAR 2557 | 2558
AS3 2557 | 2558
SAR ปีการศึกษา 2556 | 2555 | 2554 
ผลการตรวจประเมินภายใน ปีการศึกษา 2556 | 2555 | 2554 
----------------------------------------------------------------------
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
ศศ.บ.ปรัชญาและศาสนา
SAR 2557 | 2558
AS3 2557 | 2558
SAR ปีการศึกษา 2556 | 2555 | 2554 
ผลการตรวจประเมินภายใน ปีการศึกษา 2556 | 2555 | 2554 
----------------------------------------------------------------------
ภาควิชาภาษาตะวันตก
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
SAR 2557 | 2558 |
AS3 2557 | 2558 
ศศ.บ.อังกฤษ
SAR 2557 | 2558 | 2559
AS3 2557 | 2558 | 2559 
ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส
SAR 2557 | 2558 | 2559
AS3 2557 | 2558 | 2559
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
SAR 2557 | 2558 | 2559
AS3 2557 | 2558 | 2559
ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
SAR 2557 | 
AS3 2557 | 
ศศ.ด.ภาษาอังกฤษ
SAR 2557 | 2558 | 2559
AS3 2557 | 2558 | 2559
SAR ปีการศึกษา 2556 | 2555 | 2554 
ผลการตรวจประเมินภายใน ปีการศึกษา 2556 | 2555 | 2554 
----------------------------------------------------------------------
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
กศ.บ.ภาษาไทย
SAR 2557 | 2558 | 2559
AS3 2557 | 2558 | 2559
ศศ.บ.ภาษาไทย
SAR 2557 | 2558 | 2559
AS3 2557 | 2558 | 2559
ศศ.บ.ภาษาตะวันออก
SAR 2557 | 2558 | 2559
AS3 2557 | 2558 | 2559
ศศ.ม.ภาษาไทย
SAR 2557 | 2558 | 2559
AS3 2557 | 2558 | 2559
SAR ปีการศึกษา 2556 | 2555 | 2554 
ผลการตรวจประเมินภายใน ปีการศึกษา 2556 | 2555 | 2554 
----------------------------------------------------------------------
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ศศ.บ.ภาษาเพื่ออาชีพ
SAR 2557 | 2558 | 2559
AS3 2557 | 2558 | 2559
ศศ.บ.ภาษาเพื่ออาชีพ (นานาชาติ)
SAR 2558 
AS3 2558 
ศศ.ม.ภาษาศาสตร์
SAR 2557 | 2558 | 2559
AS3 2557 | 2558 | 2559
ปร.ด.ภาษาศาสตร์          
SAR 2558 | 2559
AS3 2558 | 2559
SAR ปีการศึกษา 2556 | 2555 | 2554 
ผลการตรวจประเมินภายใน ปีการศึกษา 2556 | 2555 | 2554 
----------------------------------------------------------------------

สำนักงานคณบดี
SAR ปีการศึกษา 2556 | 2555 | 2554 
ผลการตรวจประเมินภายใน ปีการศึกษา 2556 | 2555 | 2554