วัตถุประสงค์การประกันคุณภาพ
1.เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะเป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และแผนอุดมศึกษาระยะยาวของรัฐ คณะมนุษยศาสตร์จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้
2.เพื่อผลิตบัณฑิตในทุกสาขาวิชาของคณะ ได้แก่ สาขาภาษาสาขาจิตวิทยาและพัฒนาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก และสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
3.เพื่อส่งเสริมการบูรณาการ โดยสร้างหลักสูตรแบบ ผสมผสานจากสาขาวิชาต่าง ๆ ข้างต้น ให้มากขึ้น และพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร การเรียนการสอน งานวิจัยตลอดจนกิจกรรมที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกรูปแบบโดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ
4.เพื่อพัฒนาความรู้สาขามนุษยศาสตร์ โดยส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน และการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
5.เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเข้าร่วมประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน
6.เพื่อพัฒนานิสิต โดยส่งเสริมให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านการสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมทางสังคม เช่น การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ที่ดีงาม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ของความเป็นไทย ส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดี ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
7.เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินภารกิจของทุกหน่วยงานในคณะฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน
8.เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน โดยส่งเสริมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม วิชาการของคณะ
9.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตลอดจนการตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก