ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 21/01/2552 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การแปลวรรณกรรมสำหรับเด็ก  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพินทร ณ ถลาง,  
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์  สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มศว   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2544  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  เอกสารประกอบการสอน  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!