ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 21/01/2552 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การเลี้ยงดูเด็กในโลกร่วมสมัย  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ อัจฉรา ประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพินทร ณ ถลาง, อาจารย์ ภิมลพรรณ อุ่นแก้ว,  
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2553  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนคณะมนุษยศาสตร์  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!