ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 21/01/2552 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
โครงการวิจัยกระบวนการส่งเสริมการอ่านที่ได้ผลสำหรับเด็กประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 และ 2  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ อัจฉรา ประดิษฐ์,  
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์  สำนักอุทยานการเรียนรู้   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2550  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนวิจัยจากสำนักอุทยานการเรียนรู้  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ