ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 19/12/2551 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
จิตฟิสิกส์ : วิธีการศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้สึกกับประสบการณ์ทางจิต  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระชน พลโยธา,  
  ภาควิชา  จิตวิทยา  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2551  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ