ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 19/09/2551 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
“Map Collection in Thammasat University Libraries” เสนอในการประชุม IFLA Malaysian Workshop on Maps, Spatial Data and Conversation, 1991 ณ มหาวิทยาลัยมาลายา กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2534  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  อื่น ๆ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!