ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 19/09/2551 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
" เทคโนโลยีสารสนเทศกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์" วารสารโดมทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2541) : หน้า 48 – 56.  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2541  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!