ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 19/09/2551 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
โต๊ะบริการอ้างอิงเสมือน : บริการถามคำถามและตอบผ่านอินเทอร์เน็ต. (2539). วารสารชมรมนิสิตวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 16 : 38-50.  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2545  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!