ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 05/09/2551 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
ทักษะการรู้สารสนเทศ: A-Tutor วิชา บส101. (ออนไลน์)  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์  -   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2550  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  -  
  ประเภทผลงาน  อื่น ๆ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!