ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 19/09/2551 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
รายงานผลการฝึกอบรม โครงการนิทรรศการสัญจรสำหรับนักอ่าน รุ่นเยาว์: ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2536. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุดกลางและภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2538  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!