ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 19/09/2551 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
เริ่มต้นชีวิตห้องสมุดไอที : นำชมหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. โดมทัศน์. 23(2): 37 – 48. (2545, กรกฎาคม – ธันวาคม).  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2545  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!