ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 19/09/2551 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต (WebPac) และบริการอเนกประโยชน์สำหรับผู้ใช้ในยุคไซเบอร์. วารสารห้องสมุด. 45(2): 47 – 55. (2544, เมษายน – มิถุนายน).  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2544  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!