ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 19/09/2551 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
ผู้ใช้ระบบค้นคืนสารสนเทศ. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ (หน้า 75-105). กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2551  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  ตำรา  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!