ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 08/09/2551 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การประเมินคุณภาพของตัวแบบประเมินเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2551  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนคณะมนุษยศาสตร์ 2549  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ