ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 06/09/2551 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแบ่งปันทรัพยากรและความรู้ในห้องสมุดหรือศูนย์ข้อมูล ในการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการจัดการความรู้ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์  -   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2548  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  -  
  ประเภทผลงาน  เอกสารประกอบการสอน  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!