ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 09/09/2558 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การใช้เทคนิคคำถามเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  รองศาสตราจารย์ รุ่งฤดี แผลงศร,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2559  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!