ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 09/09/2558 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของวัจนตรงในนิตยสาร Gavroche  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล ฐิโนทัย,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2557  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!