ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 09/09/2558 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
"ความเป็นมืออาชีพ" ในมุมมองของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ดร. อัญชลี จันทร์เสม,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ None  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!