ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 30/04/2558 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การศึกษาชื่อน้ำพริกใน 4 ภาค : ภาพสะท้อนความเป็นอยู่และวัฒนธรรมไทย  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย,  
  ภาควิชา  ภาษาศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2558  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ