ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 31/10/2557 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
ประสิทธิผลของการใช้การสอนแบบสื่อประสมที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านของนิสิตที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างชาติ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ None  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!