ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 28/07/2557 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
แนวโน้มของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  - ชวิตรา ตันติมาลา,  
  ภาควิชา  สำนักงานคณบดี  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2558  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  งบประมาณเงินรายได้ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ