ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 28/07/2557 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การศึกษาเปรียบเทียบสุภาษิตขงจื๊อ ฉบับพระอมรโมลี วัดราชบูรณะ กับ “หลุนอวี่” ฉบับภาษาจีน  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ, อาจารย์ นวรัตน์ ภักดีคำ,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2558  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  งบประมาณเงินรายได้ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!