ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 28/07/2557 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การศึกษาเปรียบเทียบการซ้าคำในภาษาพูดและภาษามือของคนไทย  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ดร.ณัฐยา พิริยะวิบูลย์,  
  ภาควิชา  ภาษาศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ None  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  งบประมาณเงินรายได้ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!