ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 28/07/2557 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดการันต์ภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  รองศาสตราจารย์ จินตนา พุทธเมตะ,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2557  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  งบประมาณเงินรายได้ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ