ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 29/05/2557 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การใช้กลวิธีอภิปัญญาพัฒนาทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ ของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภสินธุ์ แผลงศร,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2557  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  งบประมาณเงินรายได้ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ