ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 18/04/2557 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของบรรณารักษ์ห้องสมุด โรงพยาบาลทั่วไปในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศทางสุขภาพสาหรับ ผู้ให้บริการสุขภาพ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2557  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ