ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 07/03/2557 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพเป็นสหกิจศึกษา  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  - ชวิตรา ตันติมาลา,  
  ภาควิชา  สำนักงานคณบดี  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2557  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ