ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 07/03/2557 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การวิเคราะห์จิตสำนึกแห่งความคิดและเปรียบเทียบกลวิธีการเล่าเรื่องที่ปรากฏในวรรณกรรมและภาพยนตร์เรื่อง สโนว์ ไวท์  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ภิมลพรรณ อุ่นแก้ว,  
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2558  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ