ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 07/03/2557 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
ลักษณะและกลวิธีในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยวิชาเอกภาษาอังกฤษ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ดร. วไลพร ฉายา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐา แก้วฉา, อาจารย์ ปิยวรรณ์ กุลมัย,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2557  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ