ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 07/03/2557 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของการใช้คำในอัญประกาศในนิตยสาร Gavroche  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล ฐิโนทัย,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2557  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ