ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 19/02/2557 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การพัฒนาทักษะการพูดบรรยายสรุปภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัย พูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ : กรณีศึกษานักศึกษาที่เรียนวิชา ทต 309 การนาเสนอและการบรรยายสรุป  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  รองศาสตราจารย์ รุ่งฤดี แผลงศร,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2556  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ