ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 19/02/2557 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
วัจนกรรมบนป้ายหาเสียงและพลังในการโน้มน้าวใจ: กรณีศึกษาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ดร.ณัฐยา พิริยะวิบูลย์,  
  ภาควิชา  ภาษาศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2556  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!