ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 19/02/2557 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การศึกษาประสิทธิภาพการอ่านเร็วและการอ่านเร็วเพี่อจับใจความของนักศึกษาต่างประเทศที่เรียนวิชาภาษาไทยในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  รองศาสตราจารย์ จินตนา พุทธเมตะ,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2556  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ