ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 19/02/2557 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การใช้ระบบการจัดการเรียนแบบออนไลน์เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล สำหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2556  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ