ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 02/05/2556 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
SURVEY OF INFORMATION LITERACY PRACTICES OF COLLEGE STUDENTS IN THAILAND  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์  UNESCO   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2555  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ