ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 10/09/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
The Attitudes of Non-English-Majored Students toward English Language  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ โสภิณ จันทะคล้อย,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2555  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2552  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!