ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 10/09/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
ลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวรรณศิลป์ ในวรรณกรรมไทยรางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2555  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2553  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ