ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 31/08/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การรับรู้และการใช้เว็บ 2.0 ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2555  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ปี 2553  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ