ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 24/07/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
“ประแดง” “ผแดง” “ผะแดง” และ “ผาแดง” บริบทและความเปลี่ยนแปลงจาก “กัมรเตง” ในภาษาเขมรโบราณ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารไทยปีที่ 32 ฉบับที่ 118 เมษายน-มิถุนายน 2554, หน้า 57-62   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ