ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 24/07/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
“พระพุทธบาทศิลาจีน” ในวัดอรุณฯ จากเมือง “กวางตุ้ง” พระพุทธบาทศิลาจีนที่ถูกลืม  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์  ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2554, หน้า 100-107   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ