ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 24/07/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
Power and Reader-Writer Relationship: EFL Writing Assessment (การตรวจงานเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเกณฑ์ด้านพลังในการเขียนและความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน)  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ แก้วนุช,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ปีที่ 33 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (หน้า 1-20)   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ