ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 24/07/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
Cross-Cultural Nonverbal Communication ans Second Language Teaching (อวัจนภาษาในการสื่อสาร ข้ามวัฒนธรรมกับการสอน ภาษาที่สอง  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ดร. อัญชลี จันทร์เสม,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ